هیئت مدیره و مدیران

مدیران شرکت

ردیفنامنام خانوادگیعنوان پست
1محمدحسینعباسیمعاونت مالی و اقتصادی و رئیس هئیت مدیره
2ناصرغلامیمعاونت بهره برداری
3محمدصحبت لومدیرحراست
4نسرینولیانمدیربرنامه ریزی
5علینجفیمدیرمالی
6وحیدمهروانمدیرخرید و قراردادها
7فرشتهکلانتریمدیرکیفیت
8علیابوطالبیمدیرتولید
9سودابهخشگه باریمدیرتحقیق و توسعه
10رسولبهرامیمدیرفنی و مهندسی
11الهامفرخیمدیرصادرات
12کاظمقربانیمدیر منابع انسانی وامور حقوقی
13علیاستجلومدیرانفورماتیک
14هومنقرتیمدیرآزمایشگاه
15سمیهمیریروابط عمومی
16جلیلاحمدیتامین و بهبود شیر