اخبار سایت

مشاهده خبر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران: تخفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان خدمت تازه پگاه با رعایت منزلت بازنشستگان اجرایی شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران: 🔴تخفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان خدمت تازه پگاه با رعایت منزلت بازنشستگان اجرایی…..