مناقصه

♦  بطری                       دانلود

♦  دبه                         دانلود

♦  سینی سلولزی          دانلود

♦  فویل – نوار               دانلود

♦  کارتن                      دانلود

♦  لیبل OPP                 دانلود

♦  لیوان                      دانلود

♦  نایلون شیرینگ          دانلود

♦  نی ها                    دانلود

♦  عسل                     دانلود